Copyright 2021 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení si vás dovoľujeme povzbudiť, aby ste s obdarovanými deťmi rozbehli kluby následnej práce. Máme za to, že tieto deti by mali dostať šancu zapojiť sa do projektu následnej práve. Zároveň touto cestou ďakujeme tým partnerom, ktorí tak spravili. Ste naplnením poslania, ktoré nám bolo zverené a to, že máme hlásať evanjelium do posledných končín Zeme a činiť učeníkov.

VERŠ DŇA

Matúš 5:43-45

Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých.

O projekte

O projekte

Operácia vianočné dieťa je celosvetovo najväčší detský projekt, prebieha vďaka pomoci kresťanov a podpore organizácie Samaritan's Purse.

Našim poslaním je ukázať Božiu lásku hmatateľným spôsobom núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnymi cirkvami po celom svete zdieľať dobré správy o Ježišovi Kristovi.

 

Aké sú kritéria, aby ste sa mohli stať súčasťou tohto projektu:

 1. Do OVD sa nemôžu zapojiť tie cirkvi/organizácie, ktoré boli zapojené do projektu a neodovzdali podistribučnú správu.
 2. Darčeky sa rozdávajú deťom s najväčšími potrebami t.j. deťom chudobným, osirelým, opusteným, vážne a dlhodobo chorým alebo postihnutým inými nepriaznivými okolnosťami.
 3. Darčeky sú najprv určené deťom, ktoré ešte v rámci OVD neboli obdarované. Deti, ktoré dostali tieto darčeky v minulom roku, môžete obdarovať z vlastných zdrojov v rámci následnej práce. Opätovné obdarovanie tých istých detí sa pokladá za porušenie pravidiel.
 4. Každý distribútor určí zodpovedného pracovníka za distribúciu, ktorý sa zúčastní regionálneho tréningu, podpíše zmluvu týkajúcu sa partnerstva a bude kontaktnou osobou pre slovenský národný tím OVD.
 5. Darčeky majú byť použité ako efektívna forma evanjelizácie. Väčšina darčekov (min.60%) je určená deťom, ktoré nenavštevujú pravidelne bohoslužby a iné kresťanské podujatia.
 6. Darčeky sa nesmú predávať, vymieňať za iný tovar, či služby. Musia sa rozdávať zadarmo.
 7. Každý distribútor pošle do 28. februára podistribučnú správu, kde vyhodnotí spôsob a priebeh distribúcie, priloží fotografie, svedectvá detí a pod. Z týchto správ vypracuje slovenský tím OVD celoslovenskú podistribučnú správu, ktorú pošle koordinujúcej organizácii Geschenke der Hoffnung e.V. do Nemecka, resp. priamo na ústredie Samaritan´s Purse v USA. Žiadame distribútorov, aby všetky správy, svedectvá a fotografie posielali iba slovenskému národnému tímu OVD.
 8. Distribútori musia podpísať a dodržiavať Distribučnú dohodu. V minulých rokoch sme mali viaceré kontroly zo svetového výboru OVD zamerané na kontrolu určených kritérií.
 9. Počítajte s tým, že je možné, že zástupcovia organizáce Geschenke der Hoffnung e.V. budú účastní regionálnych tréningov a distribučných programov v rámci Slovenska.

 

Aké sú hlavné zásady OVD:

 1. Pracujte zásadne cez miestnu cirkev (cirkevný zbor) alebo kresťanskú organizáciu.
 2. Využite spoluprácu s miestnym úradom štátnej správy alebo samosprávy/zoznamy sociálne slabých rodín/, škôlkami, školami, nemocnicami, detskými domovmi, prípadne využite osobné kontakty členov miestnych zborov, farností na núdzne rodiny a rozdajte balíčky osobne.
 3. Balíčky sa rozdávajú s láskou, dôstojnosťou, bezúhonnosťou a bez predsudkov.
 4. Evanjelium sa prezentuje bez manipulácie s deťmi. S balíčkom sa rozdáva aj malá brožúrka s názvom Najdôležitejší príbeh, ktorý opisuje život Ježiša Krista a vianočné posolstvo.
 5. Všetko, čo nám bolo zverené, t.j. deti, darčeky, evanjelium, musíme spravovať najlepšie ako vieme.
 6. Svoje úsilie musíme koordinovať za účelom čo najväčšieho dlhodobého duchovného a sociálneho účinku. Nezabúdajme na rodiny a deti obdarované v minulých rokoch. Môžeme ich obdarovať malým darčekom z vlastných zdrojov.
 7. Podnecujme deti k vďačnosti za darčeky, k modlitbe, evanjelizácii a nasledovaniu Pána Ježiša.
 8. Nie je dovolené žiadnu krabicu otvárať, rozdeľovať alebo predávať. Ak si dieťa pred vami otvorí krabicu a sú tam poškodené alebo nevhodné veci, môžete ju vymeniť. Budeme radi, ak v podistribučnej správe uvediete všetky klady aj zápory z distribúcie.
 9. Z rozdávania balíčkov spracujte fotografickú dokumentáciu na CD, ktorá vystihuje najmä sociálnu situáciu rodiny.Rodičia a detí môžu vyjadriť svoje pocity a radosť z darčekov aj písomne. Priložte tieto materiály k podistribučnej správe.
f t g m