Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

14. lekcia - Dar Ducha Svätého

Vážení učitelia Najúžasnejšej cesty, prinášame Vám pokračovanie ďalšej vlastnej lekcie pre tých, ktorí nevedia ako pokračovať s deťmi po skončení 12-tich lekcií. Nezabudnite venovať čas príprave tejto lekcie. Na úvod si okrem privítania pripravte nejaké hry pre deti a tiež aspoň dve detské kresťanské pesničky. Zopakujte tiež s deťmi to, o čom ste hovorili minule. Dnešná téma lekcie je Dar Ducha Svätého. Zaradili sme ju sem aj z toho dôvodu, že v nasledujúcej lekcii budeme hovoriť o Ovocí Ducha. Deti však najprv potrebujú pochopiť, čo znamená Dar Ducha Svätého.

Dar Ducha Svätého

Už si dal/a niekedy niekomu sľub? Podarilo sa ti ho splniť? Alebo ti niekto niekedy niečo sľúbil? Ako si sa cítil/a, keď tento sľub dodržal?  Krátko predtým, než Ježiš odišiel do neba prisľúbil svojim učeníkom, že im pošle radcu a utešiteľa, ktorý zostane s nami na veky. Ježiš povedal, že keď sa to stane budú plní moci a budú šíriť pravdu o ňom do celého sveta. 

A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky —  Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. (Ján. 14,16-17)

Po jeho odchode do neba sa učeníci zhromaždili v Jeruzaleme, kde čakali  na Ježišove zasľúbenie. Počas tohto čakania sa spoločne modlili so ženami. Keď nadišiel deň Letníc, všetci boli zhromaždení na tom istom mieste, strhol sa hukot z neba a prudký vietor naplnil celý dom. Všetci do jedného začali hovoriť cudzími jazykmi., ako im Duch dával hovoriť.
Tisíce ľudí zašli nad tým, čo sa stalo z veriacimi, keď im Boh poslal Svätého Ducha. Tajomstvo sa odhalilo, keď Peter začal rozprávať o Ježišovi. To bol počiatok vzniku cirkvi.

Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom.  Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať?  Iní si však robili posmešky a hovorili: Opití sú z mladého vína.  (Skutky 2,1-13)

 

VERŠ NA ZAPAMÄTANIE: A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky —  Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. (Ján. 14,16-17)

Vedel/a si, že sviatok Letníc (Turíce) sa slávi 50 dní po Veľkej noci? Pôvodne sa tento sviatok slávil ako sviatok žatvy, ale dnes ho kresťania po celom svete oslavujú ako zrodenie cirkvi.

ROZHOVOR S BOHOM
Pane Ježišu, ďakujem Ti za splnenie Tvojho sľubu. Ďakujem Ti, že si nám poslal tvojho Svätého Ducha, ktorý je tu s nami a je našim radcom a utešiteľom. Prosím, pomôž mi poznať ho viac. 

 

Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si:  Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. Ide však o to, čo povedal prorok Joel:  V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia! Môžem vám smelo povedať aj toto: Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete.  Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. (Skutky 2,14-35)  

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

  • Čo sa stalo, keď sa naplnil Ježišov sľub?
  • Čo robili učeníci, keď na nich zostúpil Duch Svätý?
  • Čo sa ti páčilo v tomto biblickom príbehu najviac?
  • Myslíš si, že aj dnes prichádza Duch Svätý k jeho nasledovníkom?

 

Materiály k tejto lekcii si môžete stiahnuť v sekcii NA STIAHNUTIE!

f t g m