Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

16. lekcia - Abrahám - otec národov

Biblia na mnohých miestach opisuje Božích mužov a ženy, ktorí celým srdcom nasledovali Boha. Mnohí z nich boli označovaní ako hrdinovia viery. Jedným z nich je aj Abrahám, ktorého nazývame Otcom národov. Abrahám miloval Boha, poslúchal ho pri rôznych príležitostiach, ale ani jedna skúška nebola taká ťažká ako tá, ktorá je spomínaná v 1. Mojžišovej knihe, kapitole 22. Poďme sa pozrieť na tento príbeh.

Boh používa Abrahámovu vieru ako príklad pre tých, ktorí prichádzajú k nemu ako k jedinému zdroju spasenia. Príbeh o Abrahámovi zo Starého zákona je základom Novozmluvného učenia o zmierení, o obeti Ježiša Krista na kríži pre hriechy celého ľudstva.

Jednou z najväčších skúšok poslušnosti, viery a dôvery v Boha, akú v Biblii nájdeme je práve príbeh Abraháma a Izáka. Abrahám v skúške obstál a Božie zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov, sa mohlo naplniť.

Boh od nás chce, aby sme mu plne dôverovali, tak ako Abrahám.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

  • Čo v tebe vyvolal tento príbeh?
  • Dokázal/a by si obetovať to, čo je pre Teba najdrahšie pre Boha?

VERŠ NA ZAPAMÄTANIE:  A povedal: Prisahám na seba samého — znie výrok Hospodina — pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna,  určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. (Genezis 22,16-17)

 

Materiály k tejto lekcii si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

f t g m