Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

do uzávierky prihlasovania do novej sezóny ostáva posledných pár dní. Pozorne si prečítajte sprievodný text vo formulári, ktorý nájdete v hornom menu Operácia vianočné dieťa. Prihlasovanie bude uzatvorené 31.7.2023. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

VERŠ DŇA

1. Korintským 1:10

Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.

Operácia vianočné dieťa

Termíny školení v novej sezóne 2023/2024

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že sa blížia školenia pre Partnerov v službe, ktoré sa tento rok budú konať v týchto dátumoch a na týchto miestach:

 

30.9.2023 - región Západ

miesto konania: Reformovaná cirkev Vlčany, Hlavná 960

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

14.10.2023 - región Východ

miesto konania: Zbor Devleskero Kher Košice, Jesenského 21/A

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

11.11.2023 - región Stred

miesto konani: BJB Klenovec, SNP 122

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

Na základe mailov, ktoré ste dostali je potrebné, aby sa školenia zúčastnili minimálne 2 zástupcovia za cirkev/organizáciu, avšak najlepšie celý tím Partnera v službe, nakoľko počas školenia budú prebiehať interaktívne časti, kde je potrebná účasť celého tímu. Počas školenia vám budú oznámené tiež počty pridelených balíčkov (nie jednotlivé kategórie). Tiež vás chceme poprosiť, aby ste nám počas školenia oznámili miesta, ktoré chcete tento rok navštíviť kvôli prípadným vizitáciám z našej strany a zo strany Samaritan´s Purse.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať regionálnych koordinátorov OVD.

 

Výberové konanie na voľné pozície do tímov

Vážení partneri, priatelia,

v mesiaci máj vyhlasujeme výberové konanie na neobsadené pozície v našich týmoch, ktoré sa týkajú Veľkého poverenia podľa Matúša 28,19-20.  Našim cieľom je, aby v novej sezóne boli doplnené jednotlivé neobsadené pozície, vďaka čomu zabezpečíme rast a stabilizáciu projektu. Jedná sa o tieto pozície:

Národný koordinátor pre následnú prácu

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na národnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od regionálnych tímov OVD a komunikovať s regionálnymi koordinátormi OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk, baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať. (Náklady na cesty sú hradené z nášho rozpočtu).

UPOZORNENIE: Výberového konania na pozíciu do národného tímu sa zúčastní zástupca Samaritan´s Purse.

 

Regionálny koordinátor pre Západ a Východ (koordinátor tímu):

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora je riadenie činnosti regionálneho tímu v rámci regiónu. Komunikácia s ostatnými koordinátormi v tíme a s národným tímom. Koordinátor tímu bude zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach pre Partnerov v službe a zároveň bude poverený komunikáciou s nimi. V prípade úspešného výberu sa raz ročne bude zúčastňovať na nConnectoch (Poľsko-Slovenské stretnutia) a prípadných školeniach v rámci Slovenska.

Naše očakávania: Hľadáme človeka s tímovým duchom, ktorý je prirodzený líder a dokáže stmeľovať kolektív. Zároveň je dobrý v komunikácii a riadení tímu. Výhodou pre neho bude komunikácia aspoň v jednom cudzom jazyku (ale nie je podmienkou).

 

Regionálny koordinátor následnú práce pre Východ:

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na regionálnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od Partnerov v službe a komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk (nie je podmienkou), baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať.

 

Regionálny koordinátor modlitieb pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora je modlitebná podpora tímu a Partnerov v službe, hľadáme človeka, ktorý má na srdci modlitbu za rôzne potreby. Zároveň má rád prácu s deťmi a ich rodinami, chce sa podieľať na duchovnom raste tímu a inšpirovať k modlitbám našich partnerov. Zároveň je jeho úlohou zhromažďovanie svedectiev a fotografií z projektu Operácie vianočné dieťa v danom regióne. V prípade úspešného výberu sa daný koordinátor bude zúčastňovať školení a stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude tiež komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je modlitebník, zaujíma sa o modlitebné potreby ľudí vo svojom okolí, má na srdci podporiť modlitebne projekt Operácie vianočné dieťa. Rád komunikuje s ľuďmi, má rád deti. A je pevne zasadený v cirkvi. Zároveň nemá problém v prípade potreby vycestovať. Cudzí jazyk výhodou. Pravidelná účasť na nConnectoch a prípadných stretnutiach tímu.

 

Regionálny koordinátor logistiky pre Západ, Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou je koordinácia logistických procesov v regióne. Pomoc pri vyhľadávaní dočasných skladov pre vyloženie balíčkov, riadenie dobrovoľníkov v sklade. Koordinácia a výdaj balíčkov partnerov. Výdaj materiálov partnerom v prípade potreby. Pomoc s prepravou podľa potreby. Komunikácia a koordinácia s národným koordinátorom pre logistiku.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má organizačné schopnosti, vyzná sa v logistike a dokáže vyhľadávať sklady v regióne a odkomunikovať ich prípadný prenájom (najlepšie formou nefinančného daru) na krátke obdobie pred Vianocami. Zároveň dokáže zhromaždiť dostatočný počet dobrovoľníkov potrebných na vyloženie kamiónu a dokáže samostatne riadiť vykládku a výdaj. Zároveň ide o človeka, ktorý je tímový hráč a je pevne zakorenený v cirkvi.

 

Regionálny koordinátor mobilizácie cirkvi pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora mobilizácie cirkvi je komunikácia s Partnermi v službe, propagácia projektu Operácie vianočné dieťa na rôznych kresťanských podujatiach a vyhľadávanie nových potenciálnych Partnerov v službe. Jeho úlohou je tiež spoluorganizovanie školení pre partnerov (zaškolíme), vyhľadávanie vhodných miest na školenia v spolupráci s koordinátorom tímu, zhromažďovanie svedectiev od partnerov v spolupráci s koordinátormi následnej práce a modlitieb. Podieľanie sa na vizitáciách u partnerov. Účasť na školeniach a stretnutiach organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Komunikácia s národným tímom.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je akčný, má prezentačné schopnosti, je komunikatívny a tímový hráč. Nemá problém oslovovať jednotlivé denominácie ohľadne projektu Operácie vianočné dieťa. Jeho víziou je, aby sa Božie slovo šírilo do posledných končín zeme a je pevne zakorenený v cirkvi. Nemá problém vycestovať v prípade potreby, zúčastňuje sa na nConnectoch a iných prípadných stretnutiach tímu. Ovládanie cudzieho jazyka výhodou. 

 

Regionálny koordinátor zdrojov pre Západ, Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora zdrojov je zhromažďovanie údajov ohľadne príjmov a výdajov v rámci regiónu a komunikácia s národným koordinátorom zdrojov. Evidencia potrieb tímu a prípadných nefinančných darov.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s jednoduchým účtovníctvom, baví ho práca s číslami a zároveň chce prispieť k skvalitneniu a rastu projektu. Je komunikatívny, má tímového ducha a nemá problém v prípade potreby vycestovať na školenia a stretnutia tímu. Zároveň sa počíta, že sa bude zúčastňovať raz ročne nConnecov.

 

V prípade, že vás niektorá z pozícii zaujala a chcete sa k nám pridať prosíme, aby ste si stiahli FORMULÁR PRE DOBROVOĽNÍKOV a vyplnený ho zaslali na mailovú adresu Národného tímu OVD do 31.5.2023. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Pre sezónu 2023/2024 pripravujeme zmeny

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od najbližšej sezóny OVD nebudú do projektu zaradení partneri, ktorí nie sú priamo cirkevnou organizáciou alebo cirkvou. V praxi to znamená, že do projektu od novej sezóny nezaradíme komunitné centrá, azylové centrá a útulky. Vstup do projektu bude umožnený len cirkvám a cirkevným organizáciám. K tejto zmene dochádza z dôvodu naplnenia vízie projektu Samaritan´s Purse a tiež z dôvodu nedodržiavania pravidiel zo strany niektorých partnerov. Viac informácií k tomuto rozhodnutiu prinesieme na plánovanom Stretnutí vízie v mesiaci máj.

 

Národný tím OVD

Výdaj balíčkov zo skladov

Vážení partneri,

včera 16.12. s obrovským meškaním dorazil kamión na Slovensko. Z tohto dôvodu sa predĺžila vykládka balíčkov v prvých skladoch do neskorých večerných hodín. Do posledného skladu v Sabinove kamión dorazí v pondelok. Následne prebehne spočítanie a prerozdelenie balíčkov medzi vás. Z tohto dôvodu vás prosíme o trpezlivosť, vyvíjame maximálnu snahu, aby sa balíčky pre deti dostali ku vám, čo najskôr. Tiež si vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. oznámili kde a koľko distribúcií muselo byť zrušených alebo presunutých, potrebujeme túto informáciu zhromaždiť pre našich partnerov v zahraničí. Každopádne sklady budú otvorené nasledovne:

Sklad Vlčany, prístupný z Osztényiho ulice hneď vedľa kostola Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, zodpovedná osoba: pán farár Pál Erdélyi, t. č. 0905/680153

Výdaj prebehne: 19.12.2022 od 14:00 do 17:00 hod. alebo 20.12.2022 od 14:00 do 17:00 hod. je potrebné, aby ste sa vopred nahlásili

Sklad Heľpa, Farská 900/5, 976 68 Heľpa, zodpovedná osoba: pán farár Štefan Kosturko, t. č. 0905/508951

Výdaj prebehne: 19.12.2022 od 9:00 do 15:00 hod. alebo 20.12.2022 od 9:00 do 16:00 hod. je potrebné, aby ste sa vopred nahlásili

Sklad Sabinov, Ul. Severná budova zboru Apoštolskej cirkvi v Sabinove, zodpovedná osoba: Ronald Šugár, nahlasovanie prebieha online, do mailov ste dostali link

Výdaj prebehne: 20.12.2022 od 9:00 do 18:30 hod.  /je potrebné, aby ste si balíčky všetci vyzdvihli v tento deň/
 
Nezabudnite si prosím v sklade pýtať dodací list k balíčkom kvôli prípadným cestným kontrolám!!!
 
 

NEZABUDNITE NÁM ZASLAŤ TERMÍNY A MIESTA ZRUŠENÝCH ALEBO PRESUNUTÝCH DISTRIBÚCIÍ, PRÍPADNE AJ O AKÝ POČET DETÍ IŠLO. JE TO VEĽMI DÔLEŽITÉ PRE BUDÚCU SEZÓNU.

 
 
 
 
 
 
 

Nová sezóna 2022/23 rokom modlitby

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 2. septembra na vaše emaily bolo zaslané rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do novej sezóny Operácie vianočné dieťa. Nešlo o jednoduché rozhodovanie zo strany jednotlivých tímov OVD, nakoľko počas tohtoročného nConnectu prebiehala medzi nami intenzívna diskusia o každom zbore/organizácii, ktoré sú zapojené do projektu alebo sa zapojili do projektu po prvý raz. Musíme konštatovať, že na jednej strane máme veľmi veľa kvalitných partnerov, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu a vidieť za nimi nádherné svedectvá a výsledky. Na druhej strane sa však nájdu aj partneri, ktorí jednoducho zobrali balíčky, rozdali ich a viac sa obdarovaným deťom nevenovali. Tiež sa nám v jednom prípade vyskytlo hrubé porušenie pravidiel OVD a daný partner už nebude pustený do projektu ani v budúcnosti. Aj z tohto dôvodu sme tento rok pristúpili k vylúčeniu niektorých partnerov z projektu. Zároveň plánujeme v novej sezóne pozorne sledovať činnosť všetkých, nakoľko máme na srdci modliť sa za jednotlivé cirkvi a deti, ktoré budú zahrnuté do projektu. Modlitba je totiž neoddeliteľnou súčasťou projektu a na celom svete sa jej prikladá veľká váha. Chceme sa zjednotiť spolu s vami na týchto modlitbách a aj z tohto dôvodu pripravujeme na školenia pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú stať modlitebnými partnermi krátky formulár na vyplnenie, kde budete môcť vyjadriť svoje rozhodnutie stať sa takýmto partnerom.

Zároveň sa v rámci novej sezóny pripravujeme na vizitácie, ktoré chceme absolvovať vo všetkých regiónoch na Slovensku. Chceme byť účastní na vašich evanjelizáciách, kluboch Najúžasnejšej cesty a hlavne vás chceme podporiť vo vašom úsilí. Z dôvodu toho, aby sme boli dobrými správcami zverených prostriedkov od našich darcov tento rok na Slovensko príde len jeden kamión. Aj preto sme pri niektorých partneroch pristúpili k zníženiu vami objednaných balíčkov. O tom koľko balíčkov vám bude pridelených sa dozviete priamo na školeniach OVD.

Jednotlivé školenia budú prebiehať nasledovne:

Región Západ - 1.10.2022 od 9:00 hod. kostol Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, Osztényiho ulica, Vlčany

Región Stred - 15.10.2022 od 9:00 hod. priestory Slova života Banská Bystrica, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica

Región Východ - 5.11.2022 od 9:00 hod. priestory Koinonia Ján Krstiteľ Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 300, 044 12 Nižný Klátov

Prosíme Vás, aby ste si tieto termíny poznačili nakoľko ďalšie termíny školení neplánujeme. Tento rok nebude prebiehať žiadne online školenie. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte regionálne tímy, pod ktoré spadáte. Zároveň upozorňujeme, že školenie trvá počas celého dňa a predčasný odchod zo školenia nebude akceptovaný nakoľko je veľmi dôležité, aby všetci absolvovali celé školenie.

Na konci školenia budú s vami podpísané Dohody o spolupráci.

Podkategórie

f t g m