Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

do uzávierky prihlasovania do novej sezóny ostáva posledných pár dní. Pozorne si prečítajte sprievodný text vo formulári, ktorý nájdete v hornom menu Operácia vianočné dieťa. Prihlasovanie bude uzatvorené 31.7.2023. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

VERŠ DŇA

Matúš 19:14

Ale Ježiš povedal: Nechajte dieťatká a nebráňte im prijsť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo.

Operácia vianočné dieťa

Čo znamená slúžiť v OVD

Základné hodnoty OVD

Byť zapojený v službe OVD znamená, že ste zapojený do celosvetového hnutia kresťanov, ktorí sú odovzdaní zasahovať deti evanjeliom Ježiša Krista. Odovzdaných dobrovoľníkov nazývame dobrovoľníkmi OVD.

Medzinárodné základné hodnoty

Dobrovoľníci OVD veria v nasledovné základné hodnoty služby OVD.

OVD bude:

  • Založená a presadzovaná skrze modlitbu, lokálne aj medzinárodne, skrze deti a dospelých. (1. Tes. 5:17; Rim. 8:26; 1.Jána 5:14)
  • Prezentovať evanjelium Ježiša Krista deťom v pravde a bez manipulácie, kladúc dôraz na tie skupiny ľudí, ktoré nepoznajú evanjelium. (Kol. 3:11-14; Jak. 1:27; Rim. 15:20)
  • Ponúkať možnosť viesť tie deti k učeníctvu, ktoré sú zapojené v distribučných podujatiach skrze Najúžasnejšiu cestu. V prostredí, ktoré to neumožňuje je potrebné zvážiť iné nástroje a možnosti. (Mat. 19:14; 1.Kor. 3:6 a 9:22)
  • Snažiť sa mobilizovať a vybaviť deti, aby nielen zdieľali evanjelium so svojimi rodinami a priateľmi, ale ich aj viedli k učeníctvu. (1.Tim. 4:12; Mat. 9:36-38 a Mat. 28,18-20)
  • Byť dobrými správcami všetkého, čo nám bolo zverené: Evanjelium, financie, členovia tímu, darčeky v krabiciach a iné zdroje. (Mar. 10:13-16; Luk. 14:28-33 a 19:11-27)
  • Ceniť a vážiť si vlastníctvo miestnej cirkvi, budovanie dôvery a zmocňovanie každého Partnera v službe a miestneho tímu. (2.Tim. 2:2; 1.Pt. 5:3)
  • Konať s urgenciou v srdci pokiaľ máme čas a príležitosť zasiahnuť každú skupinu ľudí, jazyky, ľudí a jazyk evanjeliom. (Zj. 7:9; Ef. 5:16; Rim. 10:14-15)

Vodcovské tímy

Celosvetovo tímy rozdeľujeme nasledovne:

NLT - Národný vodcovský tím

sRLT - Strategický Regionálny vodcovský tím (na Slovensku tieto tímy nemáme)

RLT - Regionálny vodcovský tím

Vodcovské tímové pozície

V každom tíme je 6 strategických pozícií, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie tímu a služby ako takej.

Tímový koordinátor

Určuje strategické smerovanie a vyvažuje vnútorné a vonkajšie ciele svojho tímu. Zodpovedá za Tímové plánovanie. Vedie svoj tím, počnúc stretnutiami tímu. Podáva správy ohľadne všetkých aspektov služby OVD. Koučuje každého člena tímu z dôvodu zvýšenia jeho efektivity.

Koordinátor pre mobilizáciu cirkvi

Mobilizuje Partnerov v službe s vášňou evanjelizovať deti a viesť ich procesom učeníctva. Určuje koľko Partnerov v službe a školení je potrebných. Vystrojuje Partnerov v službe, aby evanjelizovali deti a viedli ich procesom učeníctva. Podáva správy a príbehy z distribučných podujatí. Zúčastňuje sa koučovania v rámci svojej Role Network.

Koordinátor následnej práce

Vystrojuje učiteľov, aby viedli deti k učeníctvu a nasledovaniu Ježiša Krista. Plánuje všetky aspekty zavádzania programu Najúžasnejšej cesty. Vybavuje školiteľov a učiteľov, aby viedli program Následnej práce (GJ). Podáva úplné a presné štatistické správy programu následnej práce. Zúčastňuje sa koučovania v rámci svojej Role Network.

Koordinátor modlitieb

Mobilizuje vytrvalú modlitbu z hĺbky srdca za službu OVD. Plánuje efektívne modlitebné stretnutia a rast modlitebnej siete. Mobilizuje spoľahlivých a zanietených modlitebných partnerov, ktorí budú podporovať OVD službu skrze modlitbu. Posiela pravidelné aktualizácie modlitebným partnerom a členom OVD. Zúčastňuje sa koučovania v rámci svojej Role Network.

Koordinátor logistiky

Bezpečne uskladňuje a prepravuje krabice s darčekmi a materiály služby OVD, aby Partneri v službe mohli efektívne zdieľať evanjelium. Plánuje príjem a distribúciu krabíc s darčekmi a materiály pre službu. Monitoruje celý inventár OVD. Dozerá na to, aby vyškolení Partneri v službe dostali potrebné materiály. Zúčastňuje sa kaučovania v rámci svojej Role Network.

Koordinátor zdrojov

Je správcom finančných zdrojov OVD, zachovávajúc najvyššie štandardy integrity a transparentnosti. Prepája plán sezóny a finančné štandardy na stanovenie rozpočtu, založeného na aktivitách služby. Spravuje prichádzajúce granty, vedie záznamy o všetkých výdavkoch a harmonizuje finančné dokumenty so stavom hotovosti. Podáva mesačné správy koordinátorovi tímu a štvrťročné správy Národnému tímu a pracovníkom OVD. Aktívne sa podieľa na koučingu v rámci svojej Role Network, aby zvýšil kvalitu a kompetenciu.

 

Členstvo v tímoch OVD prináša pre každého člena nielen určitú zodpovednosť, ale tiež je možnosťou ako zažiť osobný rast v službe. Jednotliví členovia totiž každoročne absolvujú rôzne školenia(iConnect, nConnect, tréning ViT, VoLDt, atď.), ktoré nie sú zamerané len na jednotlivé pozície ako také, ale tiež na budovanie v oblasti vodcovstva, tímovej práce a koučingu. Rovnako sa tiež snažíme, aby medzi nami bol bližší vzťah a to najmä organizáciou stretnutí a teambuildingov (s našimi rodinnými príslušníkmi) počas roka.

f t g m