Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

Kazateľ 11:5

Ako nevieš, čo ktorá je cesta vetra, jako rastú kosti v živote tehotnej, tak ani neznáš diela Boha, ktorý činí všetko.

Operácia vianočné dieťa

Výberové konanie na voľné pozície do tímov

Vážení partneri, priatelia,

v mesiaci máj vyhlasujeme výberové konanie na neobsadené pozície v našich týmoch, ktoré sa týkajú Veľkého poverenia podľa Matúša 28,19-20.  Našim cieľom je, aby v novej sezóne boli doplnené jednotlivé neobsadené pozície, vďaka čomu zabezpečíme rast a stabilizáciu projektu. Jedná sa o tieto pozície:

Národný koordinátor pre následnú prácu

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na národnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od regionálnych tímov OVD a komunikovať s regionálnymi koordinátormi OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk, baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať. (Náklady na cesty sú hradené z nášho rozpočtu).

UPOZORNENIE: Výberového konania na pozíciu do národného tímu sa zúčastní zástupca Samaritan´s Purse.

 

Národný koordinátor zdrojov

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora zdrojov je zhromažďovanie údajov ohľadne príjmov a výdajov v rámci Slovenska a komunikácia priamo so Samaritan´s Purse. Evidencia potrieb tímu a prípadných nefinančných darov.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s jednoduchým účtovníctvom, baví ho práca s číslami a zároveň chce prispieť k skvalitneniu a rastu projektu. Je komunikatívny, má tímového ducha a nemá problém v prípade potreby vycestovať na školenia a stretnutia tímu. Zároveň sa počíta, že sa bude zúčastňovať raz ročne iConnectov a nConnectov.

 

Regionálny koordinátor následnú práce pre Východ:

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na regionálnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od Partnerov v službe a komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk (nie je podmienkou), baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať.

 

Regionálny koordinátor modlitieb pre Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora je modlitebná podpora tímu a Partnerov v službe, hľadáme človeka, ktorý má na srdci modlitbu za rôzne potreby. Zároveň má rád prácu s deťmi a ich rodinami, chce sa podieľať na duchovnom raste tímu a inšpirovať k modlitbám našich partnerov. Zároveň je jeho úlohou zhromažďovanie svedectiev a fotografií z projektu Operácie vianočné dieťa v danom regióne. V prípade úspešného výberu sa daný koordinátor bude zúčastňovať školení a stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude tiež komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je modlitebník, zaujíma sa o modlitebné potreby ľudí vo svojom okolí, má na srdci podporiť modlitebne projekt Operácie vianočné dieťa. Rád komunikuje s ľuďmi, má rád deti. A je pevne zasadený v cirkvi. Zároveň nemá problém v prípade potreby vycestovať. Cudzí jazyk výhodou. Pravidelná účasť na nConnectoch a prípadných stretnutiach tímu.

 

Regionálny koordinátor logistiky pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou je koordinácia logistických procesov v regióne. Pomoc pri vyhľadávaní dočasných skladov pre vyloženie balíčkov, riadenie dobrovoľníkov v sklade. Koordinácia a výdaj balíčkov partnerov. Výdaj materiálov partnerom v prípade potreby. Pomoc s prepravou podľa potreby. Komunikácia a koordinácia s národným koordinátorom pre logistiku.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má organizačné schopnosti, vyzná sa v logistike a dokáže vyhľadávať sklady v regióne a odkomunikovať ich prípadný prenájom (najlepšie formou nefinančného daru) na krátke obdobie pred Vianocami. Zároveň dokáže zhromaždiť dostatočný počet dobrovoľníkov potrebných na vyloženie kamiónu a dokáže samostatne riadiť vykládku a výdaj. Zároveň ide o človeka, ktorý je tímový hráč a je pevne zakorenený v cirkvi.

 

Regionálny koordinátor mobilizácie cirkvi pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora mobilizácie cirkvi je komunikácia s Partnermi v službe, propagácia projektu Operácie vianočné dieťa na rôznych kresťanských podujatiach a vyhľadávanie nových potenciálnych Partnerov v službe. Jeho úlohou je tiež spoluorganizovanie školení pre partnerov (zaškolíme), vyhľadávanie vhodných miest na školenia v spolupráci s koordinátorom tímu, zhromažďovanie svedectiev od partnerov v spolupráci s koordinátormi následnej práce a modlitieb. Podieľanie sa na vizitáciách u partnerov. Účasť na školeniach a stretnutiach organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Komunikácia s národným tímom.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je akčný, má prezentačné schopnosti, je komunikatívny a tímový hráč. Nemá problém oslovovať jednotlivé denominácie ohľadne projektu Operácie vianočné dieťa. Jeho víziou je, aby sa Božie slovo šírilo do posledných končín zeme a je pevne zakorenený v cirkvi. Nemá problém vycestovať v prípade potreby, zúčastňuje sa na nConnectoch a iných prípadných stretnutiach tímu. Ovládanie cudzieho jazyka výhodou. 

 

Regionálny koordinátor zdrojov pre Západ, Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora zdrojov je zhromažďovanie údajov ohľadne príjmov a výdajov v rámci regiónu a komunikácia s národným koordinátorom zdrojov. Evidencia potrieb tímu a prípadných nefinančných darov.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s jednoduchým účtovníctvom, baví ho práca s číslami a zároveň chce prispieť k skvalitneniu a rastu projektu. Je komunikatívny, má tímového ducha a nemá problém v prípade potreby vycestovať na školenia a stretnutia tímu. Zároveň sa počíta, že sa bude zúčastňovať raz ročne nConnectov.

 

V prípade, že vás niektorá z pozícii zaujala a chcete sa k nám pridať prosíme, aby ste si stiahli FORMULÁR PRE DOBROVOĽNÍKOV a vyplnený ho zaslali na mailovú adresu Národného tímu OVD do 31.5.2023. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

f t g m