Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 1724

Biblia na mnohých miestach opisuje Božích mužov a ženy, ktorí celým srdcom nasledovali Boha. Mnohí z nich boli označovaní ako hrdinovia viery. Jedným z nich je aj Abrahám, ktorého nazývame Otcom národov. Abrahám miloval Boha, poslúchal ho pri rôznych príležitostiach, ale ani jedna skúška nebola taká ťažká ako tá, ktorá je spomínaná v 1. Mojžišovej knihe, kapitole 22. Poďme sa pozrieť na tento príbeh.

16. lekcia - Abrahám - otec národov
Návštevy: 1902

Ovocie Ducha je výsledkom prítomnosti Ducha Svätého v našich životoch. Premieňa náš charakter a všetko v ňom, rovnako tiež vzťahy a životy. V Galaťanom 5. kapitole sú opisované vlastnosti, ktoré by mali byť prítomné v živote človeka, keď slúži Pánovi. Týmito vlastnosťami - označované ako ovocie Ducha Svätého - je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!
(Galaťanom 5,16-26)

 

15. lekcia - Ovocie Ducha
Návštevy: 3101

Vitajte v sekcii Ako pokračovať. Bude slúžiť pre tých z Vás, ktorí neviete, ako nadviazať na ďalšiu prácu s deťmi, ktoré absolvovali kurz Najúžasnejšej cesty. Pre Vás sme vytvorili ďalšie lekcie, ktoré by Vám mohli pomôcť pri príprave na ďalšie lekcie a stretnutia s deťmi. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Materiály k lekciám je možné stiahnuť v sekcii Download.

 

Národný tím OVD

Návštevy: 2587

Vážení učitelia Najúžasnejšej cesty, prinášame Vám pokračovanie ďalšej vlastnej lekcie pre tých, ktorí nevedia ako pokračovať s deťmi po skončení 12-tich lekcií. Nezabudnite venovať čas príprave tejto lekcie. Na úvod si okrem privítania pripravte nejaké hry pre deti a tiež aspoň dve detské kresťanské pesničky. Zopakujte tiež s deťmi to, o čom ste hovorili minule. Dnešná téma lekcie je Dar Ducha Svätého. Zaradili sme ju sem aj z toho dôvodu, že v nasledujúcej lekcii budeme hovoriť o Ovocí Ducha. Deti však najprv potrebujú pochopiť, čo znamená Dar Ducha Svätého.

14. lekcia - Dar Ducha Svätého
Návštevy: 622654

Ježišove podobenstvá

Ježiš často učil svojich nasledovníkov pomocou podobenstiev. Podobenstvá, sú vlastne príbehy, ktoré tvoria súbor princípov, o ktorých Ježiš často rozprával – O hrivnách, Boháč a Lazár, Dvaja synovia, O rozsievačovi, O desiatich pannách, O horčičnom semene. Učia nás byť dobrými správcami všetkého, čo sme dostali. Vo svete, ktorý je zameraný predovšetkým na napĺňanie vlastných potrieb, nám tieto nadčasové príbehy pomáhajú dôverovať Bohu. Zároveň nás učia podľa Ježišových slov aj žiť. Jedným z takýchto príbehov je príbeh o talentoch. Poďme sa naň pozrieť. 

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje! Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. (Matúš 25,14-30)
13. lekcia - Ježišove podobenstvá
f t g m