Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Hlavné hodnoty OVD

1.    Projekt je založený na modlitbe a realizovaný skrze modlitbu na všetkých jeho úrovniach / 1.Tes.5:17; Rim.8:26; 1.Jána 5:14; Mat.18:19.20/
2.    Prezentuje evanjelium Ježiša Krista bez manipulácie / 1.Petra 3:15-16 /
3.    Je strategickým a premysleným plánom, ktorého cieľom je dosiahnutie dlhodobého duchovného vplyvu / Ef.5 :16; Luk. 14: 28-33 /
4.    Je realizovaný miestnou cirkvou, kdekoľvek je to možné, aby posilnil jej dôveryhodnosť, prijatie a službu / Ef.1:22-23; Ef. 5:25-27 /
5.    Je uskutočňovaný s láskou, dôstojnosťou a integritou, bez predsudkov k najnúdznejším deťom / Kolos.3:11-14 /
6.    Je charakterizovaný dobrým spravovaním toho, čo nám bolo zverené: evanjelium – deti – balíčky / Mk.10:13-16 /
7.    Je nástrojom mobilizácie detí k modlitbe, evanjelizácii a nasledovaniu Ježiša Krista / 1.Tim.4:12; Mt.9,36-38; 28,18-20 /

f t g m