Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Prihláška pre partnerov v službe

Vážení partneri,

skôr ako sa začnete prihlasovať do novej sezóny prečítajte si nasledujúce informácie.

V novej sezóne 2024/2025 prinášame jedno nové pravidlo, ktoré sa týkajú podmienok zaradenia do projektu pre už existujúcich partnerov. V prípade, že ste sa ako partner nezúčastnili Vision Meetingu bude vám automaticky znížený počet požadovaných balíčkov o 50%, nakoľko tento meeting je neoddeliteľnou súčasťou projektu. Toto pravidlo neplatí pre nových partnerov, ktorí pri výbere dostanú prednosť. Od tejto sezóny nebudú do projektu zaraďované Komunitné centrá. To však neznamená, že sa v komunitných centrách nemôže uskutočniť distribúcia. Prečo? Ako iste viete dlhodobo Vás informujeme o tom, že projekt Operácie vianočné dieťa nie je charitatívny projekt. Operácia vianočné dieťa je evanjelizačný projekt pre cirkvi a kresťanské organizácie, ktorý má pomôcť miestnym cirkvám v raste a tiež stabilizácii. Na Slovensku je mnoho kresťanských zborov, ktoré doslova vymierajú nakoľko v ich radoch chýbajú deti a mladá generácia. A tomu chceme prostredníctvom projektu zabrániť. Zároveň chceme podporiť rodiny a hlavne deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a potrebujú podporu a nádej. Ako hovorí Ježiš v evanjeliu podľa Marka. Máme vyjsť zo svojej komfortnej zóny a prinášať evanjelium do posledných končín zeme a budovať učeníkov. To je najväčšie poverenie od nášho Pána.

V sezóne 2024/2025 pokračujeme v sprísnení podmienok, ktoré súvisia so zaradením do projektu. V prvom rade Najúžasnejšia cesta je pre všetkých partnerov neoddeliteľnou súčasťou projektu, rovnako ako účasť na Vision Meetingu. V praxi to znamená to, že každý partner musí viesť aspoň jeden klub Najúžasnejšej cesty pre deti, ktoré v danej sezóne boli obdarované. Neúčasť na následnej práci je dôvodom na vyradenie daného partnera z projektu. Klub sa dá viesť už pri 2-3 deťoch.

Ďalšou novinkou je, že za Vašu cirkev/organizáciu sa bude musieť povinne zúčastniť školenia OVD Tím partnera OVD a Vision Meetingu, ktorý sa bude pravidelne organizovať v mesiaci máj/jún. Koordinátorom projektu za Vašu cirkev/organizáciu nemusí byť pastor/farár, môže ísť o človeka, ktorý je oddaný detskej službe alebo má službu deťom na srdci. Účasť koordinátora na školení, ktorého uvediete na prihlášku OVD je povinná. Uvážte preto dobre, koho uvediete ako koordinátora projektu. Chceme docieliť, aby si vedúci predstavitelia cirkví/organizácii nenakladali väčšie bremeno na svoje plecia, ako už majú. Zároveň tak získame väčšiu kontrolu nad tým, kto je na školení za ktorú organizáciu. V minulosti sa totiž stalo, že na školenie prišiel partner, ktorý ani nedostal pozvánku a potom dodatočne žiadal pridelenie balíčkov.

Ak sa stane, že Vám do 15.9.2024 nepríde email z našej strany s vyrozumením o zaradení/nezaradení do projektu okamžite sa obráťte na národný tím s dotazom, prečo sa tak nestalo. Dodatočné nahlasovanie do projektu od tejto sezóny definitívne nie je možné, nakoľko budeme mať obmedzený počet balíčkov. O zaradení bude rozhodovať aj poradie v akom nám budú prihlášky prichádzať a kvalita záverečných správ od už súčasných partnerov. Partneri, ktorí v projekte ešte neboli alebo ho dlhšie nerobili budú zaradení do projektu na základe posúdenia tímov OVD.

Čo všetko môže byť dôvodom na vylúčenie z projektu aj po súhlasnom stanovisku zo strany národného tímu o Vašom zaradení do projektu:

  • Neúčasť koordinátora a jedného učiteľa na školení OVD/TGJ
  • Nedodržanie termínu zaslania záverečných správ OVD/TGJ alebo ich neodovzdanie!!! (Máme zodpovednosť pred našimi partnermi, aby dostali spätnú väzbu týkajúcu sa balíčkov)
  • Hrubé porušenie zmluvy (týka sa to najmä otvárania balíčkov, predaja, politických a iných nedovolených aktivít, segregácie detí, využitia balíčkov na rôzne kampane, atď.)
  • Neposkytnutie termínov distribúcií jednotlivým tímom OVD, keď si ich vyžiadajú
  • Nedodržanie postupu pri distribúcii, tzn. že na každej distribúcii balíčkov musí odznieť posolstvo evanjelia. Projekt je kresťanský!!!
  • Nevyzdvihnutie balíčkov v termíne, ktorý udajú jednotlivé sklady (ľudia v skladoch sú dobrovoľníci a sklady sú k dispozícii len na obmedzený čas).
  • Neúčasť na Vision Meetingu

Zároveň tiež oznamujeme, že aj v tejto sezóne budú prebiehať návštevy zo strany jednotlivých členov tímov a zahraničných partnerov po celom Slovensku. Partneri, ktorých sa to týka o tom budú informovaní najneskôr počas školení OVD/TGJ.

 

Národný tím OVD

 


captcha
Powered by BreezingForms
f t g m